Αριθμοί Μητρώου

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ): 082085884

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ): 35805616000

Αριθμός Άδειας: 2202360